Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

TWOAgree Mediation: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd aan de Noord-Brabantlaan 20 te Lage Zwaluwe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64710319, haar vertegenwoordigers en gecontractueerden;

opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersonen/persoon in opdracht van wie TWOAgree Mediation werkzaamheden verricht dan wel met wie TWOAgree Mediation een overeenkomst aangaat;

overeenkomst: de overeenkomst tussen TWOAgree Mediation en de opdrachtgever;

honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die TWOAgree Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

mediation: procedure waarbij de opdrachtgevers zich inzetten om, onder leiding van een mediator, hun kwestie als omschreven in de Mediationovereenkomst op te lossen met toepassing van het mediationreglement 2008 van de Mediators federatie Nederland (MfN).

MfN: Medediators federatie Nederland

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen TWOAgree Mediation en de opdrachtgever en voor alle werkzaamheden die TWOAgree Mediation uitvoert.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TWOAgree Mediation voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Waar de overeenkomst een opdracht tot mediation betreft, is tevens het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt in dat geval integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van TWOAgree Mediation.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt door TWOAgree Mediation uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TWOAgree Mediation vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.7. TWOAgree Mediation heeft het recht gedurende deze overeenkomst de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.8. Indien TWOAgree Mediation niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat TWOAgree Mediation het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van TWOAgree Mediation binden TWOAgree Mediation niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van TWOAgree Mediation heeft aanvaard.

4.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.

4.3. TWOAgree Mediation heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de opdrachtgever het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. TWOAgree Mediation zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

5.2. TWOAgree Mediation zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

5.3. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan TWOAgree Mediation door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, wendt TWOAgree Mediation dezelfde zorg aan die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.

5.4. TWOAgree Mediation heeft het recht de overeenkomst (deels) door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TWOAgree Mediation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Alle extra kosten die TWOAgree Mediation moet maken omdat de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.2. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het TWOAgree Mediation onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

6.3. De opdrachtgever vrijwaart TWOAgree Mediation voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

6.4. De opdrachtgever zal TWOAgree Mediation en de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij TWOAgree Mediation niet als getuige oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure.

6.5. De opdrachtgever is gehouden TWOAgree Mediation onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Prijzen en tarieven

7.1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.

7.2. Inzake een mediation wordt het honorarium van de opdrachtgever en de wijze waarop de reis-, verblijfs- en overige kosten worden vergoed, vastgesteld in de mediationovereenkomst.

7.3. TWOAgree Mediation heeft het recht haar prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De opdrachtgever wordt 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen of tarieven schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst tegen de dag waarop de nieuwe prijzen of tarieven in werking treden te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijziging.

Artikel 8. Wijziging factuuradres of verhuizing

8.1. Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan TWOAgree Mediation mede te delen.

Artikel 9. Afzeggen van een afspraak

9.1. De opdrachtgever dient een met TWOAgree Mediation overeengekomen afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak af te zeggen. De opdrachtgever dient een afspraak telefonisch af te zeggen. Wordt een afspraak door de opdrachtgever minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt het uurtarief van TWOAgree Mediation maal het aantal uren die voor de afspraak gereserveerd zijn aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Wijzigen van de overeenkomst

10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

10.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TWOAgree Mediation de opdrachtgever hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

Artikel 11.           Betaling

11.1. De opdrachtgever dient de van TWOAgree Mediation ontvangen facturen te betalen binnen 10 dagen na de factuurdatum. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

11.2. Indien betaling in termijnen geschiedt, dan dient de opdrachtgever uiterlijk op de overeengekomen betaaldata te betalen. Indien de opdrachtgever niet overeenkomstig het overeengekomen betaalschema betaalt, dan is de opdrachtgever in verzuim en is het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar.

11.3. TWOAgree Mediation kan van de opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Indien de opdrachtgever de aanbetaling of een tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft TWOAgree Mediation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag voldaan is. TWOAgree Mediation is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting. In geval van opschorting blijft de verplichting tot betaling van kracht.

11.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de opdrachtgever vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TWOAgree Mediation op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

11.7. TWOAgree Mediation kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan TWOAgree Mediation verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12.           Klachten

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever direct aan TWOAgree Mediation en in ieder geval binnen 8 dagen na de geleverde prestatie waarover opdrachtgever reclameert kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TWOAgree Mediation in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

12.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat TWOAgree Mediation erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

12.3. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever TWOAgree Mediation de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

12.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TWOAgree Mediation slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

12.5. Een klacht schiet de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij TWOAgree Mediation zulks aan de opdrachtgever kenbaar maakt.

Artikel 13. Ontbinding

13.1. TWOAgree Mediation is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

13.2. Voorts is TWOAgree Mediation bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TWOAgree Mediation vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. TWOAgree Mediation kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2. TWOAgree Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TWOAgree Mediation is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3. TWOAgree Mediation is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.4. TWOAgree Mediation is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, derving van inkomsten en/of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan.

14.5. Indien TWOAgree Mediation aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TWOAgree Mediation beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

14.6. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is iedere aansprakelijkheid van TWOAgree Mediation beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in één maand aan de opdrachtgever is gefactureerd.

14.7. TWOAgree Mediation zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. TWOAgree Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. TWOAgree Mediation is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

14.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van TWOAgree Mediation of haar ondergeschikten.

14.9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens TWOAgree Mediation indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

14.10. De opdrachtgever vrijwaart TWOAgree Mediation van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van TWOAgree Mediation en/of één van haar medewerkers.

14.11. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt of indien de opdrachtgever onrechtmatig jegens TWOAgree Mediation handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die TWOAgree Mediation daardoor lijdt.

Artikel 15.           Overmacht

15.1. TWOAgree Mediation is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden met inbegrip van familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens TWOAgree Mediation de overeenkomst uitvoert, tekortkomingen in de nakoming van door TWOAgree Mediation ingeschakelde derden.

15.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4. Voor zover TWOAgree Mediation ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TWOAgree Mediation gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

16.2. TWOAgree Mediation verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

16.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, TWOAgree Mediation gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TWOAgree Mediation zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TWOAgree Mediation niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17.           Intellectuele eigendom
17.1. De opdrachtgever vrijwaart TWOAgree Mediation voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Tenzij TWOAgree Mediation en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft TWOAgree Mediation volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die TWOAgree Mediation aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld.

17.3. TWOAgree Mediation verleent aan de opdrachtgever het recht om ter beschikking gestelde materialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

17.4. Eventuele naamsvermeldingen, logo’s, e.d. op ter beschikking gestelde materialen mogen door de opdrachtgever niet aangepast of verwijderd worden.

Artikel 18. Overdracht

18.1. TWOAgree Mediation heeft het recht haar rechten en plichten jegens de opdrachtgever over te dragen aan een derde. De opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op elke overeenkomst tussen TWOAgree Mediation en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen over de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en TWOAgree Mediation zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TWOAgree Mediation gevestigd is.

Aldus opgemaakt te Lage Zwaluwe, 20 december 2015